• pre klientov

    Cieľom združenia je poskytovať sociálne služby v našom zariadení špecializujúcom sa na klientov s demenciou Alzheimerového typu.

  • pre zamestnancov

    Cieľom združenia je udržať čo najviac zamestnancov v dlhodobom pracovnom pomere a udržať rodinnú atmosféru i vo vzťahoch k zamestnancom a ich rodinám a neustále vytvárať vhodnejšie podmienky na výkon tak psychicky i fyzicky náročnej práce, za použitia rôznorodých nástrojov.

  • pre spoločnosť

    Pripomínať ľuďom tvoriacim našu spoločnosť, že i staroba patrí k životu a všetci, ktorí sa staroby dožijú môžu v budúcnosti potrebovať našu pomoc, pretože z rôznych dôvodov môžu byť odkázaní na pomoc druhých.