V roku 2007.

Pomáhať seniorom v zložitých životných situáciách vo chvíľach, keď sú odkázaní
na pomoc inej osoby.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ako súčasť sociálnej politiky zriaďovateľa.

Víziou Senior klub STUDIENKA, o.z. je zamerať sa na rozvoj postupov na individuálne plánovanie, evidenciu, hodnotenie poskytovaných sociálnych služieb a vytvorenie širokej škály činností pri poskytovaní sociálnych služieb ako najvyššej formy osobného prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb.

Cieľ Obsah Obdobie
Cieľ 1

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe.

2024
Cieľ 2

Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov.

2022
Cieľ 3

Vypracovať postupy a stratégie podpory PSS zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti.

2023
Cieľ 4 Vytvoriť priestory pre prijímateľov sociálnych služieb na sebarealizáciu, aktivizáciu, vyplnenie voľného času a naplnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. 2024
Cieľ 5

Digitalizácia sociálnych služieb.

2023
Cieľ 6

Pravidelne prehodnocovať organizačnú štruktúru zamestnancov v súlade s požiadavkami zariadenia s ohľadom na potreby prijímateľov sociálnych služieb.

2024
Cieľ 7

Doplniť materiálno technické vybavenie pre zamestnancov.

2024

Ako poskytovateľ sociálnej služby pri svojej práci sa riadime štandardami kvality, ktoré sú základným kritériom toho, ako sa musí sociálna služba poskytovať. Ide o súbor kritérií, ktorými je definovaná úroveň poskytovania sociálnej služby v personálnej, procedurálnej a prevádzkovej oblasti pri zabezpečovaní sociálnej služby a taktiež v oblasti vzťahov medzi poskytovateľom sociálnej služby a príjimateľom sociálnej služby (klientom).

Zákon č. 448/2008 Z. z.
Zákon č. 345/2022 Z. z.

Naše zásady

Práca je pre nás poslaním.

Na prvom mieste je klient.

Pozeráme sa na svet okolo nás očami našich klientov a snažíme sa vžiť do ich tela, duše i mysle.

Klientov vnímame ako vlastných rodičov, ktorí nás s láskou vychovali.

V zariadení vytvárame klientom i sebe rodinnú atmosféru.

Do našej rodiny v Studienke patrí nielen klient a jeho blízki, ale i zamestnanec a jeho blízki.

K životu patrí láska, pochopenie, trpezlivosť a tolerancia. Všetci máme srdce. Ľudskosť je našou najsilnejšou stránkou.

Zaujímavosti

Prof. Hričovský v zariadení
Návšteva z Japonska v zariadení a naše vznikajúce partnerstvo
Láskavosť pána farára