V roku 2007.

Pomáhať seniorom v zložitých životných situáciách vo chvíľach, keď sú odkázaní
na pomoc inej osoby.

Podávať starostlivú ruku seniorom v zložitých životných situáciách ľudsky a láskavo, so zachovaním čŕt domáceho charakteru služieb poskytovaných našimi zamestnancami, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie.

Vždy mať pripravené „Starostlivé ruky pre našich blízkych“.

Vízia v službách:
Pôvodná vízia združenia patriť medzi klientmi preferovaných poskytovateľov
sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji sa naplnila.
Naša aktuálna vízia (pri zachovaní pôvodnej vízie) je – byť prvým v našom kraji na koho si
občania, potenciálni klienti spomenú, keď sa povie „domáci charakter zariadenia“.

Vízia vo vzťahoch s prostredím:
Udržanie komunitnej a vysoko ľudskej úrovne vzťahov klientov, rodín klientov,
zamestnancov, zmluvných partnerov medzi sebou, ale i v externom prostredí mimo „náš malý svet“.

Vízia špeciálne vo vzťahu k zamestnancom:
Neustále zvyšovanie profesijnej úrovne zamestnancov a neustále vytváranie
vhodnejších pracovných podmienok pre zamestnancov.

Pre klientov
Cieľom združenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v našom zariadení špecializujúcom sa na klientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe.

Pre zamestnancov
Cieľom združenia je udržať čo najviac zamestnancov v dlhodobom pracovnom
pomere a udržať rodinnú atmosféru i vo vzťahoch k zamestnancom a ich rodinám
a neustále vytvárať vhodnejšie podmienky na výkon tak psychicky i fyzicky
náročnej práce, za použitia rôznorodých nástrojov.

Pre spoločnosť
Pripomínať ľuďom tvoriacim našu spoločnosť, že i staroba patrí k životu a všetci,
ktorí sa staroby dožijú môžu v budúcnosti potrebovať našu pomoc, pretože
z rôznych dôvodov môžu byť odkázaní na pomoc druhých.

Ako poskytovateľ sociálnej služby pri svojej práci sa riadime štandardami kvality ktoré sú základním kritériom toho ako sa musí sociálna služba poskytovať. Ide o súbor kritérií ktorými je definovaná úroveň poskytovania sociálnej služby v personálnej a prevádzkovej oblasti pri zabezpečovaní sociálnej služby a taktiež v oblasti vzťahov medzi poskytovateľom sociálnej služby a príjimateľom sociálnej služby (klientom).

Naše zásady

Práca je pre nás poslaním.

Na prvom mieste je klient.

Pozeráme sa na svet okolo nás očami našich klientov a snažíme sa vžiť do ich tela, duše i mysle.

Klientov vnímame ako vlastných rodičov, ktorí nás s láskou vychovali.

V zariadení vytvárame klientom i sebe rodinnú atmosféru.

Do našej rodiny v Studienke patrí nielen klient a jeho blízki, ale i zamestnanec a jeho blízki.

K životu patrí láska, pochopenie, trpezlivosť a tolerancia. Všetci máme srdce. Ľudskosť je našou najsilnejšou stránkou.

Zaujímavosti

Prof. Hričovský v zariadení
Návšteva z Japonska v zariadení a naše vznikajúce partnerstvo
Láskavosť pána farára