Zriaďovateľom Zariadenia sociálnych služieb Studienka je občianske združenie Senior klub STUDIENKA. Zariadenie je financované  zo súkromných zdrojov členov občianskeho združenia, poplatkov klientov a príspevkov z Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. No i napriek viaczdrojovým príjmom pokrytie nákladov je nedostačujúce. Preto vítame a sme vďační za akúkoľvek pomoc, materiálnu, či finančnú.

Za finančnú pomoc v roku 2023 sme zakúpili:

 • Reminiscenčný interiérový nábytok pre klientov
 • Reštaurovanie reminiscenčného nábytku umiesteného v terapeutickej miestnosti
 • Notebook používaný na terapiách klientov
 • Dovoz zeminy do novej terapeutickej záhrady klientov, kde si majú možnosť sadiť kvety, kríky, zeleninu a pod.

I tento rok budú vaše darované 2% z daní použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb ZSS Studienka.

Za finančnú pomoc v roku 2024 máme v pláne  zakúpiť:

 • terapeutické a rehabilitačné vybavenie
 • lavičky do záhrady našich klientov
 • záhradné záhony vyrobené na mieru pre klientov na vozíku
 • hliníkovú voliéru pre kanáriky a korely

Vopred ďakujeme!

Ak ste zamestnaný:

Do 15. 02. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) podiel (sumu) do výšky 2 % zo zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 .

b) podiel (sumu) do výšky 3 % zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 .

1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

2. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Sumu 2% z vašej  dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
                                                    minimálne 3,00 €
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 908 75  Studienka


3. 
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu poslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – od roku 2016!

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,  doručte do 30. 04. 2024  na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

5.  Ak chcete poslať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdenie o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

15. 02. 2024   posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 03. 2024   posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové priznanie – v rámci daňového priznania poukazujú aj 2 % z dane
30. 04. 2024   posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2024:

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – od roku 2016!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Do príslušných kolóniek v IV. časti priznania uveďte:

Sumu 2% z vašej  dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
                                                    minimálne 8,00 €
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 908 75  Studienka

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo “Vyhlásenie”.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Fyzické osoby:

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Vypočítajte si
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je objem, ktorý môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Sumu 2% z vašej  dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
                                                    minimálne 3,00 €
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 908 75  Studienka


Riadne vyplnené daňové priznanie
 doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. 03. 2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby /verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplatenie dane z príjmov.

Ak ste odkázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste odporučili, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste zamestnaní:

Do 15. 02. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú/ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

2. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Sumu 2% z vašej  dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
                                                    minimálne 3,00 €
42130026
Občianske združenie
Senior klub STUDIENKA
Studienka 345, 908 75  Studienka

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – od roku 2016!

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

15. 02. 2024 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 03. 2024 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane
30. 04. 2024 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

Ak nám chcete pomôcť finančným darom, stačí zatelefonovať na: 0918 969 708

Senior klub STUDIENKA, o. z.
Studienka 345
908 75  Studienka

IČO: 42130026
DIČ: 2022563631
Bankové spojenie (Tatra banka):
SK31 1100 0000 0026 2418 2171
BIC (SWIFT): TATRSKBX

info@studienka.eu

Ak nám chcete pomôcť vecným darom, stačí zatelefonovať na: 0918 969 708

Senior klub STUDIENKA, o. z.
Studienka 345
908 75  Studienka

IČO: 42130026
DIČ: 2022563631
Bankové spojenie (Tatra banka):
SK31 1100 0000 0026 2418 2171
BIC (SWIFT): TATRSKBX

info@studienka.eu

Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľník/čka, stačí zatelefonovať na: 0918 969 708

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú finančným alebo nefinančným darom,
ale i príjemným ľudským slovom.