Cenník poskytovaných sociálnych služieb, platný od 01.03.2021.

Klient spĺňajúci podmienky na poskytnutie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení (V. a VI. stupeň odkázanosti), celoročnou pobytovou formou, a ktorému bol schválený „príspevok“ Bratislavského samosprávneho kraja, uhrádza mesačne 450 € na bankový účet, v prípade nutnosti v hotovosti a to za nasledovné činnosti:

Obslužné činnosti
Ubytovanie 261 €
Stravovanie 148 €
Upratovanie 9 €
Pranie 17 €
Údržba šatstva a bielizne 8 €
Žehlenie 2 €
Ďalšie činnosti
Záujmová činnosť 5 €
Rozvoj pracovných zručností 0 €
Úschova cenných vecí 0 €
Odborné činnosti
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia
 0 €

Klient – samoplatca uhrádza mesačne za poskytované služby od 450€ do 1400€, viac informácií osobne.

Predpis o stanovení výšky úhrady za sociálnu službu_1.4.2021.docx