Administrácia pred prijatím

 1. krok: poslať informácie o reálnom zdravotnom stave potenciálneho klienta na email: riaditel@studienka.eu (všeobecnú súhrnnú lekársku správu, psychiatrickú správu a podobne)
 2. krok: počkať na odpoveď riaditeľa o vhodnosti/nevhodnosti umiestnenia potenciálneho klienta do nášho zariadenia
 3. krok: dohodnúť si návštevu zariadenia, v prípade ak je naše zariadenie vhodné pre potenciálneho klienta
 4. krok: dohodnúť sa s riaditeľom na postupe pri umiestnení do zariadenia (dôležitý je počet čakateľov v poradovníku)
 5. krok: preukázať výsledky vyšetrení potenciálneho klienta: potvrdenie o bezinfekčnosti (BWR, HBs-AG, Anti-HIV), popis RTG snímku pľúc, výtery (z nosa, hrdla, konečníka),
 6. krok: doručiť posledný výmer dôchodku (rozhodnutie) zo Sociálnej poisťovne
 7. krok: preukázať obmedzenie potenciálneho klienta v spôsobilosti na vykonávanie právnych úkonov, ak taký dokument máte
 8. krok: doručiť fotokópiu: a) Rozhodnutie (o odkázanosti),  b) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (s pečiatkou podateľne Bratislavského samosprávneho kraja)
 9. krok: oznámiť aktuálne informácie ohľadom inkontinencie a pod.
 10. krok: odpovedať na otázky personálu, ak nejaké vzniknú

Určite si kladiete otázku ako by ste mohli financovať túto službu. V prvom rade je služba financovaná z dôchodku prijímateľa. Žiaľ, dôchodky málokedy postačujú na pokrytie úhrad tejto služby. Ak nie sú úspory a rodina si taktiež nemôže dovoliť doplácať na pokrytie služieb zvyšok peňazí, je možné požiadať o poskytnutie sociálnej služby príslušné VÚC.

ZSS Studienka má registráciu na BSK (Bratislavský samosprávny kraj) a teda je tu možnosť pre obyvateľov kraja požiadať o poskytnutie príspevku na sociálnu službu. Do nášho zariadenia prijímame klientov s V. a VI. stupnom odkázanosti.

Administrácia pri prijatí

 1. potrebné dokumenty k nástupu: platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP (ak máte)
 2. lieky na dostatočne dlhé obdobie (1 mesiac)
 3. čisté ošatenie označené podľa odporúčaní nášho zariadenia a osobné veci
 4. zmluvy (podpíšeme zmluvy k zmluvnému vzťahu medzi zariadením a klientom)

Rodinná anamnéza

 • príjem klienta sa obvykle uskutočňuje utorok až štvrtok od 10:00 hod.
 • počas príjmu klienta sa rodinní príslušníci zúčastňujú štrukturovaného rozhovoru                   so zamestnancami (hlavne s vedúcou sociálno-zdravotného úseku)
 • je pre náš budúci vzťah veľmi dôležité, aby ste k nám boli veľmi otvorení, všetky informácie, ktoré nám poskytnete, napomôžu k vytvoreniu vhodných podmienok pre vášho rodinného príslušníka, (nového klienta) v našom zariadení