Špecializované zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu.

Odborné činnosti

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy, číslo 3. zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie (demencia pri Alzheimerovej chorobe, demencia rôzneho typu etiológie…).

Je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnosti riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie dalšej odborenj pomoci.

Je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podla príslušného zákona.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia.

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

I keď zo zákona nemáme povinnosť byť registrovaným poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti, poskytujeme ošetrovateľské činnosti, zariadenie má zazmluvneného všeobecného lekára, ktorý pravidelne klientov navštevuje, v zariadení sa nachádzajú denné sestry a zdravotnicki asistenti, a ošetrovateľské činnosti poskytujeme prostredníctvom ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

V našom zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Primárnym opatrovateľským cieľom modelu podľa prof. Moniky Krohwinkel je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach.

Opatrovanie chápeme tak, že:

  • Opatrujeme tak, že radíme, sprevádzame, podporujeme, asistujeme, pomáhame.
  • Opatrujeme komplexne, orientujeme sa podľa biografie, hodnôt, zvyklostí a individuálnych potrieb našich klientov.
  • Opatrujeme tak, že aktivujeme a podporujeme aktívne fázy života klientov, v ktorých môžu pasívne, alebo aktívne využívať svoje telesné, duševné a duchovné schopnosti.
  • Opatrujeme tak, že v každej situácií rešpektujeme osobné práva klientov.
  • Opatrujeme s odbornou kompetencoiu podľa modelu Moniky Krohwinkel.
  • Opatrujeme na základe naplánovaných cieľov individuálnych plánov.
  • Opatrovateľské úkony dokumentujeme.

Našim klientom ponúkame v čase, keď sú v našom zariadení bezpečné prostredie. Realisticky berieme na vedomie a hodnotíme ich deficity telesných a duševných obmedzení jednotlivých funkcií, ktoré integrujeme do opatrovateľského plánu. Rozpoznávame zaťažujúce situácie všedného dňa, predchádzame im a riešime ich.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Obslužné činnosti

V našom zariadení je 39 prijímateľov sociálnej služby (klientov).

Každá z izieb je vybavená bezbariérovým sociálnym zariadením obsahujúcim sprchu, umývadlo a WC. Pre každého klienta je v izbe k dispozícii polohovateľná posteľ s nočným stolíkom, skriňou a ostatné vybavenie.

Klient si môže so sebou priniesť svoje obľúbené predmety z prostredia, v ktorom žil. Izby v našom zariadení sú útulné. K dispozícii sú 1-posteľové, 2-posteľové a 3-posteľové izby.

Spoločenská miestnosť je zariadená starožitným nábytkom, priestrannými sedačkami a jej súčasťou je i klavír. I keď pre klienta s Alzheimerovou chorobou nie je vhodné pozeranie TV, televízor je taktiež k dispozícii.

Zimná záhrada sa teší veľkej obľube klientov, je zariadená pohodlnými sedačkami.

Naša záhrada je prispôsobená diagnózam našich klientov (demencia Alzheimerovho typu), preto súčasťou záhrady je i alzheimerický okruh.

Naše dva altánky sú obľúbeným miestom klientov na spoločné rozhovory, cítia sa v nich veľmi príjemne, nakoľko v letných mesiacoch ich chránia pred priamym slnkom. Zvyšuje to ich komfort pri spoločných rozhovoroch.

Strava klientov v našom zariadení je pripravovaná vo vlastnej kuchyni, ktorú sme v máji 2019 kompletne zrekonštruovali a vybavili novými technológiami.

Základnou ingredienciou pre naše kuchárky je láska k vareniu. Po domácky pripravované jedlá chutia výborne. Výber produktov a ich spracovanie je v súlade s normami i zásadami zdravej výživy.

Poskytujeme celodenné stravovanie, ktoré sa skladá z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere. Pri diabetickej diéte poskytujeme druhú večeru.

Suma úhrady za stravu sa vypočíta podľa počtu stravovacích dní.

Veľmi dôležitou súčasťou naších činností je upratovanie. Na jednej strane náš prístup k hygiene prostredia je viazaný na metodologické postupy a predpísané hygienické prostriedky. Na druhej strane je profesionálna realizácia predpísaných noriem našimi upratovačkami. Je veľmi príjemné počuť pri návštevách v zariadení: „U vás je vždy tak čisto a nič tu nesmrdí.“

Dôvodom, prečo naši klienti sú vždy čisto oblečení, je profesionálna práca pracovníkov práčovne, prádlo perieme a žehlíme vo vlastnej réžií, pri dodržaní všetkých predpísaných noriem.

Záujmové činnosti

Najobľúbenejší priestor na trávenie voľného času, sú v prípade pekného počasia altánky a lavičky v záhrade. Počas chladnejších dní klienti využívajú pohodlie zimnej záhrady.

Využívame terapeutické aktivity s prvkami konkrétnych terapií a to najmä: animoterapia, biblioterapia, duchovná terapia, muzikoterapia, psychostimulácia, reminiscencia, tvorivá dieňa.

Podľa požiadaviek našich klientov vytvárame podmienky a realizujeme individuálne alebo skupinové záujmové činnosti.

Liečenie pomocou drobných zvierat, ktoré pozitívne pôsobia na emocionálne
a fyzické zdravie človeka. Pri hladení zvieratka, verbálnou i neverbálnou
komunikáciou s ním, sa aktivujú pozitívne vnútorné zdroje, urýchľuje sa
rekonvalescencia a klesá chorobnosť človeka.

Ponúka klientom zariadenia, širokú škálu literárnych žánrov, ktorú môžu využiť formou samo čítania, predčítavaním inštruktorkou sociálnej rehabilitácie alebo formou audio kníh. Pri skupinovej biblioterapii sa používa text na konkrétnu zaujímavú tému, ktorá podnieti a zaktivizuje klientov k prezentácii vlastných skúseností, zážitkov a spomienok.

Slúži na udržanie duchovného zdravia klientov a ich súčasťou je pravidelná návšteva kňaza v zariadení ktorý vysluhuje svätosti.

Je mimoriadne obľúbenou terapiou, s ktorej pomocou si udržiavajú životný optimizmus.

Tréning pamäti, precvičovanie kognitívnych schopností.
Prostredníctvom vybaviteľných spomienok z chronologicky vybavených období klienta, aktivizuje a napomáha ku udržiavaniu dlhodobej pamäti.

Cieľom pracovnej činnosti v tvorivej dielni je stimulácia jemnej motoriky, zmyslového vnímania, fantázie, tvorivosti, zručnosti. Pri nej sa prehlbujú aj sociálne kontakty, podporuje sa verbálny prejav a koncentrácia. Výroba dekoračných predmetov je pripravovaná tématicky zohľadňujúc sezóny roka. Vyrobené dekoračné predmety klienti používajú na skrášľovanie spoločných priestorov (v interiéri aj exteriéri), čo v nich umocňuje súťaživosť, pocit užitočnosti a naplnenia. Činnosti v tvorivej dielni sú nastavené tak, aby stimulovali zmysly, najmä sluch, zrak a hmat, čo pomáha k lepšiemu diferencovaniu podnetov klientov, zvyšuje sa aktivita a klienti podajú výkon, ktorí by samostatne nedosiahli.

Ďalšie činnosti

Zabezpečujeme podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, ale i utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. Počas pracovného týždňa sú pre našich klientov zabezpečované voľnočasové aktivity, terapie. Pod vedením sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, inštruktorov rozvoja pracovných činností, majú klienti možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré sú spracované v individuálnych plánoch klienta. Tento plán je pravidelne prehodnocovaný s ohľadom na klientov komplexný zdravotný stav.

Detský spevácky zbor, posedenie pri hudbe, sokoliari, spievanie s riaditeľom, fujarista, stavanie prvého Mája, oslavy sviatkov, Vianočné sviatky, Veľkonočné sviatky…

Katolícka viera – omše, spovede, posedenia, individuálny láskavý prístup pána farára. Klienti sa na stretnutie s pánom farárom veľmi tešia i tí, ktorí sú inej viery, nakoľko pán farár je veľmi láskavý človek a vyžaruje okolo seba dobrotu a pochopenie.

Evanjelická viera – v prípade potreby sprostredkovávame i evanjelickú pani farárku.

Iné vierovyznanie – v prípade iného viero-vyznania sme otvorení vyhovieť klientovi a súčinní naplniť jeho požiadavky.

Poskytujeme možnosť úschovy cenných vecí.

Služby nad rámec

Našim klientom pravidelne zabezpečujeme požadované služby.

Našim klientom vychádzame v ústrety masážami a rehabilitačnými cvičeniami. Pre klientov sú k dispozícií masážne a rehabilitačné priestory. Všetky aktivity prebiehajú s ohľadom na diagnózy klientov, resp. na štádiá Alzheimerovej choroby a celkový zdravotný stav.

Zariadenie navštevuje kaderníčka i pedikérka (poskytujúca zdravotnú pedikúru a manikúru).